Acil Durumlar Ve Acil Durum Ekiplerinin Görev Ve Yetkileri

Evlerimizde olduğu gibi işyerlerimizde de acil durumlarda doğru hareket etmek son derece önem taşımaktadır. Bu önem doğrultusunda yapılması gerekenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre düzenlenmiştir.

Kanuna göre, kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, işyeri tehlike sınıfı ve çalışan kişi sayısıyla bağlantılı olarak; arama/kurtarma/koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi zorunludur.

Kanun aynı zamanda işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını da şart koşmaktadır.

Bu yazımızda acil durumlarla ilgili bazı kavramların ne anlama geldiği, acil durumlarda ekiplerin sorumlulukları, düzenli olarak yaptıkları görevlerle ilgili sizleri bilgilendirmek istedik...

Acil Durum

Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların (yangın, parlama, patlama, kimyasal sızıntı, doğal afet vb.) yol açtığı durumlar olarak ifade edilmektedir.

Acil durum ekipleri: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde işyerinde bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekipleri ifade etmektedir. Acil durumlar karşısında hazır olabilmek adına işyerlerinde dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında, görev alacaklarla ilgili iyi bir organizasyonun oluşturulması ve bu kişilerin eğitilmesi gerekmektedir.

Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır. İşyerlerinde acil durum planlar ve ekiplerin koordinasyonu Acil durum Koordinatörleri (Yönetim/Amir) tarafından yürütülmektedir. Çalışanların acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri önemli (itfaiye, hızır acil, vb.)  telefon numaraları, acil durum ekiplerinin isim listeleri işyeri içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olması acil durum yönetiminin ilk adımları arasında yer almaktadır.

Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

Yangınla mücadele / söndürme ekibi; işyerinde çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının  genişlemesine mani olmak ve söndürmektir. Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışır.

Arama, Kurtarma ve Tahliye ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmaktır. Kurtarma ekibi öncelikli görevi canlıları kurtarmaktır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin  nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.

Koruma ve haberleşme ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle  ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemektir. Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.

İlk yardım ekibi;  herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda hastaya/yaralıya, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatının kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle yapılan ilaçsız ilk yardım uygulamalarını yürütür.

İlk yardım ciddi yaralanmaları azaltmak ve hayatta kalma şansını artırmak için yardımcı olan çok önemli bir ilk adımdır. Herhangi bir şekilde ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye olay yerinde bilinçli ilk yardımcıların müdahale etmesi ve hayat kurtarma zincirinin ilk adımlarının başlatılması çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ölümcül bir rahatsızlığı olan kişi, eğer 5 dakika içinde hastaneye yetiştirilirse, yüzde 70 oranında kurtarılabiliyor. Bu oran 25 dakika içinde yüzde 50’ye, bir saat içinde ise sıfıra düşüyor. Bu nedenle biran önce ilkyardım yapılıp 112'nin aranması hayati önem taşımaktadır.

Ekiplerin Çalışma Esasları

Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları son derece önem taşımaktadır. Ekipler kendi içlerinde bir ekip başı bulundurur. Ekip başı, aynı Acil Durum koordinatörünün yardımcısıdır. Bununla birlikte ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla  görevli amir veya yardımcılarına aittir.  Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alır. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girer.